ประชาสัมพันธ์คอร์สการบรรยาย "ความรู้เรื่องศาสนสัมพันธ์"                

 

จดหมายถึงกรรมการคำสอนทุกมิสซัง

 

บาทหลวงคือใคร

 

 

ขอเรียนเชิญ  พระสงฆ์ นักบวช ครูจิตตาภิบาล ครูคำสอน ครูคาทอลิก ฆราวาสคริสตชน และผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายหัวข้อ “ความรู้เรื่องศาสนสัมพันธ์”  วันพุธที่ 13 กรกฎาคม  ค.ศ. 2022  เวลา 08.30 -12.30 น. โดย…รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook Live
คลิกลิงก์ใบลงทะเบียนเข้ารับฟัง
รายละเอียด      

 

2 เมษายน 2022
บิชอป  อันโตนีอุส  ซูบีอันโต บันยามิน OSC บิชอปของบันดุง (ประเทศอินโดนีเซีย) ในฐานะประธานของ ฝ่ายการศึกษาและการอบรมความเชื่อ ของ FABC ได้เขียนจดหมายถึงประธานสภาบิชอปคาทอลิกในเอเชีย   ขอให้ทุกสังฆมณฑลตอบการสำรวจเกี่ยวกับ กระบวนการนำเอกสาร Antiquum Ministerium ศาสนบริการดั้งเดิม (ครูคำสอน)

 

วีดีทัศน์  : บาทหลวงคือใร
ข้าแต่พระเจ้า  พระองค์ได้ประทานทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้า
ดูเถิด เราให้สิ่งเล็กน้อยแก่เจ้า  ขอให้มีกำลังในการให้มากขึ้น  นักบุญยอห์น เวียนเนย์  องค์อุปถัมภ์คณะบาทหลวง
ความยาว 2.51 นาที

 

 

 

 

 

คอร์สการอบรมคริสตศาสนธรรม ภาคฤดูร้อน ค.ศ.2022 ศูนย์ซีซี

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่

 

รับสมัครนศ.ใหม่ปีการศึกษาใหม่ 2565

 

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (National Catechetical Center-NCC) ได้จัดให้มีการอบรม คริสตศาสนธรรม ภาคฤดูร้อน ค.ศ. 2022 ชั้นปี 1 และ ชั้นปี 3 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม - วันศุกร์ที่ 29 เมษายน ค.ศ. 2022 ซึ่งจัดการเรียนการสอน  2 แบบ คือ แบบออนไลน์โดยใช้ Zoom Meeting และ  On site ที่ห้องเรียนวิทยาลัยแสงธรรม ควบคู่กันไป......
 

 

หนังสือคู่มือแนะแนวการสอนคำสอนเล่มใหม่ หนา 336 หน้า ราคาเล่มละ 290 บาท จึงขอประชาสัมพันธ์  สนใจติดต่อได้ที่ คณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม โทร 0-2681-3900 ต่อ 1303

 

วิทยาลัยแสงธรรม รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 ปริญญาตรี : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา หลักสูตร 4 ปี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารการสมัครเรียนได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1soeRxsxkPQ JObzFV1iN-MNC3_80GtaTj?usp=sharing

 

 

 

 

 

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาคำสอนภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 34

 

คอร์สการอบรมคริสตศาสนธรรม ภาคฤดูร้อน ค.ศ.2022 ศูนย์ซีซี

 

ปิดปีการศึกษา และมอบเกียรติบัตรศูนย์คำสอน ปี 2022

 

 

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาคำสอนภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 34
วันที่ 23 เมษายน 2565
(8.43 นาที)

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (National Catechetical Center-NCC) ได้จัดให้มีการอบรม คริสตศาสนธรรม ภาคฤดูร้อน ค.ศ. 2022 ชั้นปี 1 และ ชั้นปี 3  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม - วันศุกร์ที่ 29 เมษายน ค.ศ. 2022 ซึ่งจัดการเรียนการสอน  2 แบบ คือ แบบออนไลน์โดยใช้ Zoom Meeting และ  On site ที่ห้องเรียนวิทยาลัยแสงธรรม ควบคู่กันไป......
 

 

ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ อ.แม่ริม ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 / 1980 เพื่อส่งเสริม ฆราวาสกลุ่มชาติพันธ์ และผู้สนใจเป็นนักบวชให้ศึกษาด้านคริสตศาสนธรรมโดยมีหลักสูตร 2 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีนักศึกษาที่ได้รับการอบรมในสถานบันแห่งนี้จำนวนมาก   ทั้งจากสังฆมณฑลเชียงใหม่  สังฆมณฑลนครสวรรค์ และจากสถาบันนักบวช ...

 

สันติสุข (Peace)

 

การต่อสู้สุดท้ายคงเป็นเรื่องการแต่งงาน และครอบครัว

 

การชุมนุมนานาชาติเรื่องการสอนคำสอน

 

 

สันติ  หมายความถึง ความสงบ
สันติภาพ ก็หมายถึง  ความสงบ
สันติสุข หมายความถึง ความสุขสงบ
(ตามพจนานุกรม  ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530)
พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เรามอบสันติสุขไว้ให้ท่านทั้งหลาย เราให้สันติสุขของเราแก่ท่าน  เราให้สันติสุขแก่ท่าน ไม่เหมือนที่โลกให้” (ยน  14:28).....

 

ซิสเตอร์ลูเซีย ผู้เห็นแม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา (ค.ศ.1917) ได้บอกพระคาร์ดินัล คาร์โล กัฟฟาร่า ว่า “การต่อสู้สุดท้ายระหว่างอาณาจักรของพระคริสต์  และของซาตาน จะเป็นเรื่องการแต่งงาน  และครอบครัว”....

 

หลังจากมีเรื่องการแพร่ระบาดทั่วโลก สมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่กำลังจัดการชุมนุมนานาชาติ เรื่อง การสอนคำสอน ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ครูคำสอน ประจักษ์พยานชีวิตใหม่ในพระคริสตเจ้า” ในวันที่ 8-10 กันยายน ค.ศ.2022 ที่กรุงโรม....

 

 

 

 

 

 

บทนำ Introduction
(พากย์ไทย 3.00 นาที)

ก้าวไปด้วยกัน EP.1
(พากย์ไทย3.42 นาที)

ครอบครัว ในแสงสว่างแห่งพระวาจา
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า EP.2 (พากย์ไทย)

กระแสเรียกครอบครัว EP3
(พากย์ไทย 4.36 นาที)

ความรักในการแต่งงาน EP4
(พากย์ไทย 4.43 นาที)

 

 

 

 

 

ความมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง
และความงดงามของความรัก EP.5
(พากย์ไทย 4.39 นาที)

ผลของความรัก EP.6
(พากษ์ไทย 3.50 นาที)

ถูกเรียกมาเพื่อพันธกิจของพระศาสนจักร EP.7 (พากย์ไทย - 3.46 นาที)

การเป็นเพื่อนร่วมทางกับความอ่อนแอ EP.9 (พากย์ไทย-3.42 นาที)

ชีวิตจิต แห่งการสมรสและครอบครัว
EP.10 (พากย์ไทย - 5 นาที)

มกราคม 2022

กุมภาพันธ์ 2022

มีนาคม 2022

เมษายน 2022

พฤษภาคม 2022

การกีดกันและการเบียดเบียน
ทางศาสนา (1.50 นาที)

เพื่อบรรดานักบวชหญิงและสตรีผู้รับเจิม  (เวลา 2.07 นาที)

เพื่อการตอบสนองของคริสตชน
ต่อความท้าทายต่างๆด้านชีวจริยธรรม
(เวลา 1.50 นาที)

เพื่อบุคลากรทางการแพทย์
(เวลา 1.53 นาที)

 เพื่อคนหนุ่มสาวที่เปี่ยมด้วยความเชื่อ (พากย์ไทย 1.55 นาที)

 

 

 

 

 ดูปี 2021ทั้งหมด

นักบุญบาคีตา

 

สาส์นวันผู้ป่วยสากล

 

มีความสุข คือ…

 

 

นักบุญโยเซฟิน บาคีตา เกิดที่ประเทศซูดาน ค.ศ. 1869 อายุ 7 ขวบ โดนลักพาตัวไปขาย 5 ครั้ง จนเธอจำชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ไม่ได้ คนลักพาตัวเป็นผู้ตั้งชื่อให้ใหม่ว่า บาคีตา (ภาษาอาหรับ) ซึ่งแปลว่า โชคดี กงสุลชาวอิตาเลี่ยนชื่อ กัลลิสโต เล็กญานี ซื้อบาคีตาที่คาร์ทุม นครหลวงของซูดาน

 

สาส์นวันผู้ป่วยสากลของสมเด็จพระสันตะปาปา: ความใกล้ชิด ความรักเมตตาเพื่อผู้ทุกข์ยาก

 

ข้อคิดดีๆที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเทศน์ คุณต้องอ่าน และอ่านอีกหลายๆ ครั้งนะ...
“คุณมีข้อบกพร่องได้  กังวลได้  และก็โกรธได้  แต่อย่าลืมว่าชีวิตเป็นโครงการยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ ....
 

 

 

 

 

 

 

พิธีแต่งตั้งครูคำสอน

บทภาวนาเพื่อซีนอต

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน (ฉบับใหม่)

เอกสารสังคายานาวาติกันครั้งที่ 2 (ฉบับใช้ชั่วคราว)

 

คู่มือการสอนคำสอนคาทอลิก ฉบับใหม่ (คำสอน 5 นาที)

คู่มือแนะแนวการคำสอนคำสอนในประเทศไทย

 

บทภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟ

สิทธิและหน้าที่ในการจัดพิมพ์หนังสือพิธีกรรม ของพระศาสจักรคาทอลิกในประเทศไทย

 

สมณลิขิตอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส “ศาสนบริกรดั้งเดิม” (Antiquum Ministerium) ในการจัดตั้งศาสนบริกรครูคำสอน

สมัชชาจากกรุงโรม ประกาศเรียกร้องให้ช่วยกันพิทักษ์เด็ก/ผู้เยาว์จากภัยแห่งโลกดิจิตอล

 

ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟ

เคล็ดลับ 6 ประการของครูคำสอนที่ประสบผลสำเร็จ

 

การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

พระนางมารีย์แบบอย่างครูคริสตศาสนธรรม

 

แนวทาง “การจัดการสอนคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก”

ลักษณะที่เด่นชัดแห่งความเชื่อของคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่

 

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับกฎหมายการทำแท้ง

การรับศีลมหาสนิทของเด็ก

 

คำสอนและวัฒนธรรมดิจิทัล  (Catechesis and Digital Culture)

สรุปคำสอนของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง

 

ารอภิบาลเยาวชน (Christus Vivit) พระคริสตเจ้าทรงสิ้นพระชนม์

ข้อแนะนำด้านอภิบาลสำหรับปีแห่งความเชื่อ

 

25 ปีงานคำสอนประเทศไทย (2563)

ศักราชใหม่ของการสอนคำสอน โดยคพ.สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์

 

ระศาสนจักรไม่ยอมรับ “โทษประหารชีวิต”

กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rite of Christian Initiation of Adults)

 

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH SECOND EDITION

บทภาวนา วันภาวนาสากล เพื่อการตื่นตัวในการต่อต้านการค้ามนุษย์ 8 กุมภาพันธ์  

 

โปสเตอร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น เพื่อจะได้ก้าวพ้นความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน

โบชัวร์ การนมัสการศีลมหาสนิท แนะนำ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถการสวดภาวนาต่อหน้าศีลมหาสนิทได้อย่างเรียบง่าย

 

ประกาศเรื่อง ครูคำสอน และการตอบแทน

หลักสูตรคริสตศาสนธรรม (คำสอน)

 

เอกสารด้านการสอนคำสอนของพระศาสนจักร

คู่มือศีลอภัยบาป

 

คำสอนด้านสังคม “การปราบคอร์รัปชั่น”

 

บทภาวนาของมวลชน วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม

 

หนังสือ  คู่มือครูคำสอน (GIUDE FOR CATECHISTS)

 

แนวปฏิบัติครูคำสอนของระดับชาติ และของเชียงใหม่

 

เอกสารข้อคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกกับยาเสพติด/ยาเสพติด/วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 ครั้งที่ 6

 ครั้งที่ 5

 ครั้งที่ 4

 ครั้งที่ 3

 ครั้งที่ 2

  ครั้งที่ 1

14-16 ตุลาคม 2019/2562

13-15 ตุลาคม 2015/2558

17-19 ตุลาคม 2012/2555

10 ธันวาคม 2004/2547

20-22 ตุลาคม 1998/2541

 8-10 ธันวาคม 1989/2532

วีดีทัศน์ที่ทำในปี 2019-2022

เจตนาอธิฐาน
ของโป๊ปฟรังซิส ธันวาคม 2021  :
บรรดาครูคำสอน (1.59 นาที)

คำอธิษฐานฯ วันคนจนโลก ครั้งที่ 5
(พากย์ไทย 3.18 นาที)

ความรักในครอบครัว : การอบรมสั่งสอนบุตร (พากย์ไทย 5.36 นาที)

โป๊ปฟรังซิส ข้อตกลงร่วมกัน
เรื่องการศึกษา
(1.17 นาที)

 

 

 

 

 

โป๊ปฟรังซิส  7 ข้อตกลงร่วมกันเรื่องการศึกษา พากย์ไทย
(2.29 นาที)

วันสากลเพื่อคนยากจน (1.28 นาที)
พากย์ไทย
พากย์-ซับไทย
 

เพศ เป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องมีขอบเขต
(พากย์ไทย 11.43 นาที)

เพลงสดุดีที่ 91 "บทภาวนาขอความคุ้มครองจากพระเจ้า"
(3.20 นาที)

5 ข้อคิดสำคัญในสมณสาส์น
"ทุกคนพี่น้องกัน"
Fratelli Tutti
(5 นาที)

 

 

 

 

 

- ศีลศักดิ์สิทธิ์

- ศีลล้างบาป

- ศีลกำลัง

- ศีลอภัยบาป

- ศีลมหาสนิท

- ศีลเจิมคนผู้ป่วย

- ศีลบวช

- ศีลสมรส

- พระเยซูเจ้าคือใคร

- พระศาสนจักรสมัยแรกเริ่ม

- ประชากรของพระเจ้า

- ประวัติพระศาสนจักร

- การดำรงชีวิตทางศีลธรรมของคริสตชน

- ความยุติธรรมในสังคม

- ศักดิ์ศรีของชีวิต

- พระพรอันยิ่งใหญ่

 

 

 

 

หนังสือชุดชีวิตคริสตัง

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ฉบับใหม่

 

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา

 

 

ชุดชีวิตคริสตัง และ แผนการจัดการเรียนรู้ชุดชีวิตคริสตังป.1-ม.3 โดย.. แผนกคริสตศาสนธรรม สภาสังฆราช click
(
รายละเอียด) (ใบสั่งซื้อ)

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่ เกี่ยวกับอะไร?
- เอกสารนี้มีโครงสร้างอย่างไร?
คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่ นี้พัฒนาการเดินทางของการสอนคำสอนภายใต้ความเป็นอันดับหนึ่งของการประกาศพระวรสาร แบ่งออกเป็น 3 ภาค....

 

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา ป.1-ม.6 พร้อมกับคู่มือการจัดการเรียนรู้คริสต์ศาสนา โดยศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี

 

 

 

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์

 

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อ “ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาพระคัมภีร์  ในระบบโรงเรียน  หรือเขตวัด อย่างเป็นระบบมากขึ้น” (รายละเอียด)

 

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์ ป.1-ป.6
โดย... ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน  ป.1-4
หนังสือคำสอนโดย..คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 

 

 

 

 

หนังสือพระองค์ทรงให้อภัย

 

คำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน
(รวมเล่ม)

 

คู่มือการศึกษา YOUCAT

 

 

ในหนังสือเล่มนี้ เราจะพบสิ่งที่จำเป็นในการทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงศีลศักดิ์สิทธ์แห่งการให้อภัย และเพื่อทำให้เรามีความลึกซึ้งมากขึ้น ในขณะเดียวกันทำให้มีความรรื่นเริงและสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในกลุ่มเพื่อนและกับครูคำสอน และจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละบทเรียน หนังสือเล่มนี้มี 30 บทและมีเสนอพิธี 3 อย่างเพื่อช่วยให้เด็กๆ ผู้ปกครองและสัตบุรุษในเขตวัด ตระหนักถึงความสำคัญของศีลอภัยบาป และพระเมตตายิ่งขึ้น เพื่อเราจะได้เป็นธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม  ต่อผู้อื่นต่อไป(ราคาเล่มละ 60 บาท) ใบสั่งซื้อหนังสือ

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม และคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดแปลหนังสือคำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน (Youth Catechism - YOUCAT) เราจึงจัดพิมพ์รวมเล่มขนาด A5 ปกแข็ง เย็บกี่ ริบบิ้นสำหรับคั่นห น้าหนังสือ หนา 347 หน้า ราคาเล่มละ 250 บาทเท่านั้น
 

 

คู่มือการศึกษานี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเปิดYOUCATจากหน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้าย คำถามที่เป็นการตรวจสอบและแบบฝึกหัดที่กระตุ้นความคิดจะช่วยให้ท่านอ่านYOUCATด้วยความเข้าใจและความชื่นชมยินดี เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงรักท่านและมีแผนการสำหรับความสุขของท่าน (ดาวน์โหลดไฟล์pdf   ตัวอย่างบทที่ 1-10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียนพิเศษ : การตอบรับสถานการณ์ไวรัสโควิด 19

 

แนะนำหนังสือ YouCat for Kids ภาษาไทย

 

 

 

 

 

บทเรียนนี้คุณครูสามารถนำไปสอนให้เด็กๆได้รู้จักและปกป้องตนเองจากการรับและการถ่ายทอด ไวรัสโควิด19 เพื่อจะหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น
บทเรียนสำหรับเด็ก   สำหรับคุณครู

 

ครอบครัวต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะดําเนินชีวิตในความเชื่อด้วยกัน ซึ่งบิดามารดา และผู้อาวุโส ถ่ายทอดความเชื่อ วัฒนธรรม เป็นแบบอย่าง เพาะบ่มและอบรมกระแสเรียกแก่บุตรหลาน” ....

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญสมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์ “ภาคปัญจบรรพ” เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาพระคัมภร์ส่วนตัว รายละเอียด...

 

ขอเรียนเชิญสมัครเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์และทางไลน์ ค.ศ.2022 "หลักสูตรที่ 2 พระวราสารทั้งสี่และกิจการอัครสาวก" จัดทำโดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ หากท่านสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในโบชัวร์ คลิก

 

 

 

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (ศูนย์ซีซี)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่

CATECHIST MAGZINE

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี

South-East Asia Bible link

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

วาติกัน VATICAN

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมในประเทศไทย

 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมท่าแร่-หนองแสง