จงยื่นมือช่วยคนยากจน (บสร 7: 32)

 

ครบรอบ 1 ปีที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนไทย

 

สัมมนาแนวทางการอบรม  คริสตศาสนธรรมไทย ค.ศ.2020

 

 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2020 วันฉลองนักบุญอันตน  แห่งปาดัว สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสาส์น วันสากลระลึกถึงคนยากจน  (ครั้งที่ 4)  ตรงกับ วันอาทิตย์ ที่  (33 เทศกาลธรรมดา)  15 พฤศจิกายน  2020...

 

วันเวลาผ่านไปรวดเร็ว สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เสด็จเยือนประเทศไทย เมื่อ วันที่ 20-23 พฤศจิกายน  ค.ศ.2019 โอกาสครบรอบ 1  ปีที่พระองค์เสด็จเยือน  เราจะทำอะไรดี.....
 

 

คณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกคริสตศาสนธรรม ได้จัดการประชุมสัมมนาวิสามัญ ในหัวข้อ “แนวทางการอบรมคริสตศาสนธรรมไทย ค.ศ. 2020” โดยศึกษาประเด็นเรื่อง “เยาวชนสนใจศาสนาในสังคมปัจจุบันอย่างไร” และจากการศึกษาภาพรวมของ “คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนเล่มใหม่” (New Directory for  Catechesis 2020)....

 

 

 

 

 

100 ปี มรณกรรมสองธรรมทูตผู้บุกเบิก

 

คู่มือการสอนคำสอนคาทอลิก(ฉบับใหม่)

 

25 ปีงานคำสอนประเทศไทย

 

 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เรามี เราเป็นเวลานี้ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่คนก่อนหน้าเราได้สร้างไว้ทั้งสิ้น ข่าวดีแห่งพระวรสารได้รับการประกาศในแผ่นดินอีสานและประเทศลาว เป็นผลมาจากความร้อนรน ทุ่มเทเสียสละ และอุทิศตนประกาศข่าวดีของ สองธรรมทูตผู้บุกเบิกคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (M.E.P.) ...

 

อาร์บิชอป  ริโน  ฟิซิเคลล่า  ได้แถลงข่าวที่วาติกัน ถึงหนังสือคู่มือสำหรับการสอนคำสอนฉบับล่าสุด   เพราะมีการพัฒนาหลายอย่างทางด้านวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ  เราจึงต้องปรับปรุงคู่มือนี้  เพื่อให้เคารพพระประสงค์สร้างสรรค์ของพระเจ้า  และศักดิ์ศรีมนุษย์...

 

บทความ “25 ปีงานคำสอนในประเทศไทย” (ค.ศ. 1995 -2020)   เขียนโดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์...

 

 

 

 

 

หนังสือออกใหม่

 

DVD ออกใหม่
โยเซฟมอสกาที นายแพทย์..นักบุญ

 

เปิดการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน ปี 2021

 

 

หนังสือ “คำสอนคาทอลิก สำหรับเด็กและผู้ปกครอง” YOUCAT FOR KIDS เล่มนี้จึงเป็นเครื่องมือช่วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายคาทอลิกในการเป็นครูคำสอนคนแรกของลูกหลานในครอบครัวนั่นเอง (ราคาเล่มละ 420 บาท)

 

ดีวีดีเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์นำเสนอ : นายแพทย์โยเซฟ มอสกาที ซึ่งเป็นฆราวาสไม่กี่คนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญ และได้รับขนานนามว่า “หมอของคนจน”
ความยาว 200 นาที
สนใจติดต่อได้ที่ 02-6813900ต่อ 1303

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ เปิดการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อนปี 2564/2021 วันที่ 22 มีนาคม - 29 เมษายน 2564

 

 

 

 

 

สัมมนาแนวทางการอบรม  คริสตศาสนธรรมไทย ค.ศ.2020

 

อบรมครูคำสอนอาสาสมัคร
สังฆมณฑลอุดรธานี

 

ประชุมคณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม 2/2020

 

 

คณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกคริสตศาสนธรรม ได้จัดการประชุมสัมมนาวิสามัญ ในหัวข้อ “แนวทางการอบรมคริสตศาสนธรรมไทย ค.ศ. 2020” โดยศึกษาประเด็นเรื่อง “เยาวชนสนใจศาสนาในสังคมปัจจุบันอย่างไร” และจากการศึกษาภาพรวมของ “คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนเล่มใหม่” (New Directory for Catechesis 2020)....
 

 

ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี โดยคุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์ ได้จัดอบรมครูคำสอนอาสาสมัครขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 18 กันยายน ค.ศ.2020 ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี โดยมีเนื้อหาวิชาที่ใช้อบรมดังนี้ ....

 

คณะกรรมการคำสอนระดับชาติ มีชื่อทางการว่า คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม มีประชุมทุก 6 เดือน ครั้งนี้มีสมาชิกร่วมประชุม 25 คน...

 

 

 

 

 

 อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

 

ครบรอบ 1 ปีที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนไทย

 

จงยื่นมือช่วยคนยากจน (บสร 7: 32)

 

รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ปี 2020

 

 

วันเวลาผ่านไปรวดเร็ว สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เสด็จเยือนประเทศไทย เมื่อ วันที่ 20-23 พฤศจิกายน  ค.ศ.2019 โอกาสครบรอบ 1  ปีที่พระองค์เสด็จเยือน  เราจะทำอะไรดี.....
 

 

เมื่อวันที่  13 มิถุนายน 2020 วันฉลองนักบุญอันตน แห่งปาดัว  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสาส์น  วันสากลระลึกถึงคนยากจน (ครั้งที่ 4) ตรงกับ วันอาทิตย์  ที่ (33 เทศกาลธรรมดา)  15 พฤศจิกายน  2020...

 

ความจำเป็นสำหรับความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน และความร่วมมือกันหลายด้าน เป็นความสำคัญเด่นชัดมากกว่าแต่ก่อน คณะกรรมการรางวัลโนเบลของประเทศนอร์เวย์ ตัดสินมอบ รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ปี 2020 แก่โครงการอาหารโลก (World Food Programme)...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  อ่านทั้งหมด

100 ปี มรณกรรมสองธรรมทูตผู้บุกเบิก

 

เครื่องหมายที่น่าชื่นชม

 

มรณสักขีไทย...มรณสักขีญี่ปุ่น

 

 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เรามี เราเป็นเวลานี้ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่คนก่อนหน้าเราได้สร้างไว้ทั้งสิ้น ข่าวดีแห่งพระวรสารได้รับการประกาศในแผ่นดินอีสานและประเทศลาว เป็นผลมาจากความร้อนรน ทุ่มเทเสียสละ และอุทิศตนประกาศข่าวดีของ สองธรรมทูตผู้บุกเบิกคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (M.E.P.) ...

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสมณลิขิตชื่อ Admirabile Signum (เครื่องหมายที่น่าชื่นชม) เกี่ยวกับ ความหมายและความสำคัญของภาพวันพระคริสตสมภพ ซึ่งประกาศข่าวดีธรรมล้ำลึกการรับสภาพมนุษย์ของบุตรพระเจ้า เพื่อพระเจ้าเสด็จมาพบปะมนุษย์ทุกคน เราจึงตระหนักได้ว่าพระองค์ทรงรักเรา พระองค์สอน 3 ประการคือ...

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เสด็จประเทศไทย วันที่ 20-23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 และเสด็จประเทศญี่ปุ่น วันที่ 23-26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 เราได้ขับร้องเพลง “ให้รักเป็นสะพาน”  และได้ยินเพลงของคริสตชนญี่ปุ่น “ให้ปกป้องทุกชีวิต”...

 

 

 

 

  อ่านทั้งหมด

 

 ครั้งที่ 6

 ครั้งที่ 5

 ครั้งที่ 4

 ครั้งที่ 3

 ครั้งที่ 2

  ครั้งที่ 1

14-16 ตุลาคม 2019/2562

13-15 ตุลาคม 2015/2558

17-19 ตุลาคม 2012/2555

10 ธันวาคม 2004/2547

20-22 ตุลาคม 1998/2541

 8-10 ธันวาคม 1989/2532

 

 

 

 

- ศีลศักดิ์สิทธิ์

- ศีลล้างบาป

- ศีลกำลัง

- ศีลอภัยบาป

- ศีลมหาสนิท

- ศีลเจิมคนผู้ป่วย

- ศีลบวช

- ศีลสมรส

- พระเยซูเจ้าคือใคร

- พระศาสนจักรสมัยแรกเริ่ม

- ประชากรของพระเจ้า

- ประวัติพระศาสนจักร

- การดำรงชีวิตทางศีลธรรมของคริสตชน

- ความยุติธรรมในสังคม

- ศักดิ์ศรีของชีวิต

- พระพรอันยิ่งใหญ่

 

 

 

 

 

เอกสารสังคายานาวาติกันครั้งที่ 2 (ฉบับใช้ชั่วคราว)

 

25 ปีงานคำสอนประเทศไทย (2563)

 

ารอภิบาลเยาวชน (Christus Vivit) พระคริสตเจ้าทรงสิ้นพระชนม์

 

แนวทาง “การจัดการสอนคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก”

 

ระศาสนจักรไม่ยอมรับ “โทษประหารชีวิต”

 

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH SECOND EDITION

 

สิทธิและหน้าที่ในการจัดพิมพ์หนังสือพิธีกรรม ของพระศาสจักรคาทอลิกในประเทศไทย

 

สมัชชาจากกรุงโรม ประกาศเรียกร้องให้ช่วยกันพิทักษ์เด็ก/ผู้เยาว์จากภัยแห่งโลกดิจิตอล

 

เคล็ดลับ 6 ประการของครูคำสอนที่ประสบผลสำเร็จ

 

เอกสารข้อคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกกับยาเสพติด / ยาเสพติด / วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

ประกาศเรื่อง ครูคำสอน และการตอบแทน

 

คู่มือแนะแนวการคำสอนคำสอนในประเทศไทย

 

สู่ปีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย

 

บทภาวนาของมวลชน วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม

 

พระนางมารีย์แบบอย่างครูคริสตศาสนธรรม

 

ลักษณะที่เด่นชัดแห่งความเชื่อของคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่

 

เอกสารด้านการสอนคำสอนของพระศาสนจักร

 

แนวปฏิบัติครูคำสอนของระดับชาติ และของเชียงใหม่

 

การรับศีลมหาสนิทของเด็ก

 

สรุปคำสอนของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง

 

ข้อแนะนำด้านอภิบาลสำหรับปีแห่งความเชื่อ

 

คำสอนด้านสังคม “การปราบคอร์รัปชั่น”

 

หนังสือ  คู่มือครูคำสอน (GIUDE FOR CATECHISTS)

 

หลักสูตรคริสตศาสนธรรม (คำสอน)

 

คู่มือศีลอภัยบาป

 

ศักราชใหม่ของการสอนคำสอน โดยคพ.สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์

 

กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rite of Christian Initiation of Adults)                                          

 

โบชัวร์ การนมัสการศีลมหาสนิท แนะนำ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถการสวดภาวนาต่อหน้าศีลมหาสนิทได้อย่างเรียบง่าย

 

โปสเตอร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น เพื่อจะได้ก้าวพ้นความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน

 

บทภาวนา วันภาวนาสากล เพื่อการตื่นตัวในการต่อต้านการค้ามนุษย์ 8 กุมภาพันธ์  

 

                                     อ่านทั้งหมด

 

 

 

 

  ดูทั้งหมด

ก้าวไปกับหนังสือคำสอน ตอน 1
 “คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก”

ก้าวไปกับหนังสือคำสอน ตอน 2
 “คำสอนคาทอลิก สำหรับเยาวชน”

ก้าวไปกับหนังสือคำสอน ตอน 3
 “คำสอนคาทอลิก สำหรับเด็ก youcat for kids”

กลุ่มวิถีคริสตชนในประเทศไทย
(13.50 นาที)

สมณลิขิต จงชื่นชมยินดีเถิด
(2.36 น.)

CBF รณรงค์ปีพระคัมภีร์ ธันวาคม 2019 ถึง 30 กันยายน 2020
(
พากษ์ไทย, บรรยายไทย)
(3.46 นาที)

สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงตั้งวันอาทิตย์พิเศษทุกปีเพื่อพระคัมภีร์
(1.15 นาที)

พระสมณดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 8 ข้อ โอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย 20-23 พ.ย. 2019
(6.42 นาที)

"บทภาวนาเพื่อโลกของเรา" โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในสมณสาส์น เลาดาโต ซี 
(พากย์ไทย 3 นาที)

เพลง ศิษย์พระเยซู...ประกาศความรัก
โอกาสงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 6
(วันที่ 14-16 ตุลาคม 2019)

 

 

350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม
(ค.ศ. 1669-2019)
(10 นาที)

The Catholic Church in Thailand 2018 :Life Witness at the New Horizon of Hope (ภาษาอังกฤษ) (11 น.) 

The Catholic Church in Thailand 2018 :Life Witness at the New Horizon of Hope (ภาษาไทย)  (11 น.)

 

  ดูทั้งหมด

หนังสือสำหรับการสอนคริสตศาสนธรรม ในโรงเรียน click
 

ชุดชีวิตคริสตัง และ แผนการจัดการเรียนรู้ชุดชีวิตคริสตังป.1-ม.3 โดย.. แผนกคริสตศาสนธรรม สภาสังฆราช
(
รายละเอียด) (ใบสั่งซื้อ)

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน  ป.1-4
หนังสือคำสอนโดย..คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อ “ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาพระคัมภีร์ ในระบบโรงเรียน หรือเขตวัด อย่างเป็นระบบมากขึ้น” (รายละเอียด)

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา ป.1-ม.6 พร้อมกับคู่มือการจัดการเรียนรู้คริสต์ศาสนา โดยศูนย์คริสต ศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี

 

 

สื่อประกอบการสอนคำสอน-เกมแผ่ นป้าย -กิจกรรม 365 วันกับพระเจ้า ฯลฯ

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์ ป.1-ป.6
โดย... ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี

 

 

หนังสือพระองค์ทรงให้อภั ย
ในหนังสือเล่มนี้ เราจะพบสิ่งที่จำเป็นในการทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงศีลศักดิ์สิทธ์แห่งการให้อภัย และเพื่อทำให้เรามีความลึกซึ้งมากขึ้น ในขณะเดียวกันทำให้มีความรรื่นเริงและ สร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในกลุ่มเพื่อนและกับครูคำสอน และจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละบทเรียน หนังสือเล่มนี้มี 30 บทและมีเสนอพิธี 3 อย่างเพื่อช่วยให้เด็กๆ ผู้ปกครองและสัตบุรุษในเขตวัด ตระหนักถึงความสำคัญของศีลอภัยบาป และพระเมตตายิ่งขึ้น เพื่อเราจะได้เป็นธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม  ต่อผู้อื่นต่อไป(ราคาเล่มละ 60 บาท) ใบสั่งซื้อหนังสือ

คำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน YOUCAT รวมเล่ม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม และคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดแปลหนังสือคำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน (Youth Catechism - YOUCAT)
เราจึงจัดพิมพ์รวมเล่มขนาด A5 ปกแข็ง เย็บกี่ ริบบิ้นสำหรับคั่นห น้าหนังสือ หนา 347 หน้า ราคาเล่มละ 250 บาทเท่านั้น
ถ้าซื้อ 10 เล่มขึ้นไปลด 10%  50 เล่ม   ลด 15% 100 เล่ม ลด 20% ท่านสามารถมอบเป็นขอ งขวัญแก่ครูคำสอนเยาวชน และบุคคลที่สนใจสนใจติดต่อ โ ทร 0-2681-3900 ต่อ 1303

 

 

หน่วยงานคำสอนสังฆมณฑลจันทบุรีทำบทเรียนและมีแบบฝึกหัด ที่จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้ศึกษาและเรียนรู้เนื้อหาที่ ได้คัดสรรมาจากหนังสือประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก มี 4 ภาค อธิบายถึงกฎเกณฑ์ การสว ดภาวนาต่างๆ ของพระศาสนจักร เช่น “บทประกาศยืนยันความเชื่อ”, “บทข้าแต่พระบิดา” เป็นต้น และการมีชีวิตคริสตชนที่สมบูรณ์ ให้ผู้ที่ศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทของคริสตชนมากขึ้น เมื่อเรีย นรู้และเข้าใจแล้วอย่าลืมที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตคริสตชนของเราด้วย เพื่อที่เราจะได้มีชีวิตคริสตชนที่ดีและมีสันติสุขในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า

บทเรียนพิเศษ : การตอบรับสถานการณ์ไวรัสโควิด 19บทเรียนนี้คุณครูสามารถนำไปสอนให้เด็กๆได้รู้จักและปกป้องตนเ องจากการรับและการถ่ายทอด ไวรัสโควิด19 เพื่อจะหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น
บทเรียนสำหรับเด็ก   สำหรับคุณครู

ศีลศักดิ์สิทธิ์

สายประคำของฉัน

เกมเศรษฐีข้อความเชื่อ

นพวารเตรียมรับเสด็จ

  ดูทั้งหมด

10 นาทีกับการอุุทิศตนของเยาวชน
 

 

บทภาวนาในโอกาสต่างๆ

 

ความบรรเทาใจในการรู้จักพระเยซูเจ้า

 

 

กิจกรรมสร้างสรรค์การประยุกต์ใช้ในการแบ่งปันที่มีความหมาย ซึ่งจะนำเยาวชนไปสู่การก้าวไปกับพระเจ้าได้อย่างลึกซึ้ง

 

 

 

 

เรื่องจริงแสนสนุกในพระคัมภีร์

 

พระปรีชาญาณสำหรับครู

 

สิ่งที่ท่านเป็นในพระคริสตเจ้า

 

 


เรื่องราวต่างๆ ในหนังสือพระคัมภีร์ ซึ่งแน่นด้วยความสนุกที่เป็นความจริง และให้ความรู้ที่ทำให้ประหลาดใจ

 

 

 

 

 

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (ศูนย์ซีซี)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่

CATECHIST MAGZINE

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี

South-East Asia Bible link

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

วาติกัน VATICAN

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมในประเทศไทย

 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมท่าแร่-หนองแสง