สาส์นวันผู้ป่วยสากล

 

วันสันติสากล - 1 มกราคม

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่

 

 

สาส์นวันผู้ป่วยสากลของสมเด็จพระสันตะปาปา: ความใกล้ชิด ความรักเมตตาเพื่อผู้ทุกข์ยาก

 

วันสันติสากลซึ่งมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี โดยหลักแล้วเป็นวันฉลองของคาทอลิกที่อุทิศให้กับสันติสากลในวันสมโภชพระนางมารีย์  พระมารดาของพระเจ้า...

 

หนังสือคู่มือแนะแนวการสอนคำสอนเล่มใหม่ หนา 336 หน้า ราคาเล่มละ 290 บาท จึงขอประชาสัมพันธ์  สนใจติดต่อได้ที่ คณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม โทร 0-2681-3900 ต่อ 1303

 

 

 

 

 

สาส์นวันสันติภาพสากล ครั้งที่ 55

 

เปิดรับนักศึกษาภาคฤดูร้อน

 

การกีดกันและการเบียดเบียนทางศาสนา

 

 

“เท้าของผู้นำข่าวดี(สันติภาพ)มาประกาศบนภูเขา ช่างงามยิ่งนัก” (อสย 52:7) คำของประกาศกอิสยาห์ให้กำลังใจ แก่ประชาชนอิสราเอลในแดนเนรเทศ ที่ประสบความรุนแรง การกดขี่ เสียศักดิ์ศรี และความตาย ผู้นำข่าวดีแห่งสันติภาพให้คำสัญญา นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ปอลที่ 6 เรียกหนทางสู่สันติภาพว่า”การพัฒนาที่สมบูรณ์ “ ...

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ
เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคฤดูร้อน ปี 2022
การเปิดเรียนจะเริ่มวันจันทร์ที่ 21 มี.ค.-29 เม.ย. 2022

 

เจตนาอธิฐานของโป๊ปฟรังซิส มกราคม 2022 : การกีดกันและการเบียดเบียนทางศาสนา
(1.50 นาที)

 

 

 

 

 

Bibliodrama Workshop

 

พบปะศิษย์เก่าครูคำสอนโรม

 

คอร์สการอบรม “การค้นพบความหมายพระคัมภีร์”

 

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม ร่วมเป็นวิทยากร 3 ท่านคือ ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ คุณครูประภา วีระศิลป์ และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ อบรมคอร์ส Bibliodrama Workshop ให้กับกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม "คอร์สพระสงฆ์และนักบวชเพื่อการประกาศข่าวดี"......

 

คณะกรรมการศิษย์เก่าครูคำสอนโรม ได้จัด “การฟังบรรยายและพบปะศิษย์เก่าครูคำสอนโรม ครั้งที่ 6  เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 2021 โดยรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom มีศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมฯ 14 ท่าน โดยเรียนเชิญบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ......

 

บ้านนวกคณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ สามพราน จัดการอบรมคอร์สการค้นพบความหมายพระคัมภีร์ (The Joy of Discovery in Bible study-JOD) วันที่ 7-8 และ 14-15 ธันวาคม 2021

 อ่านทั้งหมด

สาส์นวันสันติภาพสากล ครั้งที่ 55

 

วันสันติสากล - 1 มกราคม

 

เปลี่ยนคำถาม เปลี่ยนชีวิต

 

 

“เท้าของผู้นำข่าวดี(สันติภาพ)มาประกาศบนภูเขา ช่างงามยิ่งนัก” (อสย 52:7)
คำของประกาศกอิสยาห์ให้กำลังใจ แก่ประชาชนอิสราเอลในแดนเนรเทศ ที่ประสบความรุนแรง การกดขี่ เสียศักดิ์ศรี และความตาย ผู้นำข่าวดีแห่งสันติภาพให้คำสัญญา  นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา  ปอลที่ 6 เรียกหนทางสู่สันติภาพว่า”การพัฒนาที่สมบูรณ์ “ ...

 

วันสันติสากลซึ่งมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี โดยหลักแล้วเป็นวันฉลองของคาทอลิกที่อุทิศให้กับสันติสากลในวันสมโภชพระนางมารีย์  พระมารดาของพระเจ้า  ในโอกาสนี้  โดยปกติสมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับคำสอนด้านสังคมของคาทอลิก (Catholic Social Teaching ) หัวข้อของงานฉลองคือการสร้างวัฒนธรรมการดูแลอยู่เสมอ....

 

ผมชอบหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Change your questions Change your life (เปลี่ยนคำถาม เปลี่ยนชีวิต) เขียนโดย มารีลี อาดัมส์ (พิมพ์ ค.ศ.2015 ครั้งที่ 3) ผมอ่านได้ 3 บทแรก ก็รู้สึกชอบหลายข้อคิด เช่น ...

 

 

 

 

 

  อ่านทั้งหมด

สาส์นวันผู้ป่วยสากล

 

มีความสุข คือ…

 

 

 

 

 

สาส์นวันผู้ป่วยสากลของสมเด็จพระสันตะปาปา: ความใกล้ชิด ความรักเมตตาเพื่อผู้ทุกข์ยาก

 

ข้อคิดดีๆที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเทศน์ คุณต้องอ่าน และอ่านอีกหลายๆ ครั้งนะ... 
“คุณมีข้อบกพร่องได้  กังวลได้  และก็โกรธได้  แต่อย่าลืมว่าชีวิตเป็นโครงการยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ ....
 

 

 

 

 

 

 

  อ่านทั้งหมด

 ครั้งที่ 6

 ครั้งที่ 5

 ครั้งที่ 4

 ครั้งที่ 3

 ครั้งที่ 2

  ครั้งที่ 1

14-16 ตุลาคม 2019/2562

13-15 ตุลาคม 2015/2558

17-19 ตุลาคม 2012/2555

10 ธันวาคม 2004/2547

20-22 ตุลาคม 1998/2541

 8-10 ธันวาคม 1989/2532

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน (ฉบับใหม่)

เอกสารสังคายานาวาติกันครั้งที่ 2 (ฉบับใช้ชั่วคราว)

 

คู่มือการสอนคำสอนคาทอลิก ฉบับใหม่ (คำสอน 5 นาที)

คู่มือแนะแนวการคำสอนคำสอนในประเทศไทย

 

บทภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟ

สิทธิและหน้าที่ในการจัดพิมพ์หนังสือพิธีกรรม ของพระศาสจักรคาทอลิกในประเทศไทย

 

สมณลิขิตอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส “ศาสนบริกรดั้งเดิม” (Antiquum Ministerium) ในการจัดตั้งศาสนบริกรครูคำสอน

สมัชชาจากกรุงโรม ประกาศเรียกร้องให้ช่วยกันพิทักษ์เด็ก/ผู้เยาว์จากภัยแห่งโลกดิจิตอล

 

ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟ

เคล็ดลับ 6 ประการของครูคำสอนที่ประสบผลสำเร็จ

 

การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

พระนางมารีย์แบบอย่างครูคริสตศาสนธรรม

 

แนวทาง “การจัดการสอนคำสอนในโรงเรียนคาทอลิก”

ลักษณะที่เด่นชัดแห่งความเชื่อของคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่

 

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับกฎหมายการทำแท้ง

การรับศีลมหาสนิทของเด็ก

 

คำสอนและวัฒนธรรมดิจิทัล  (Catechesis and Digital Culture)

สรุปคำสอนของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง

 

ารอภิบาลเยาวชน (Christus Vivit) พระคริสตเจ้าทรงสิ้นพระชนม์

ข้อแนะนำด้านอภิบาลสำหรับปีแห่งความเชื่อ

 

25 ปีงานคำสอนประเทศไทย (2563)

ศักราชใหม่ของการสอนคำสอน โดยคพ.สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์

 

ระศาสนจักรไม่ยอมรับ “โทษประหารชีวิต”

กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rite of Christian Initiation of Adults)

 

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH SECOND EDITION

บทภาวนา วันภาวนาสากล เพื่อการตื่นตัวในการต่อต้านการค้ามนุษย์ 8 กุมภาพันธ์  

 

โปสเตอร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น เพื่อจะได้ก้าวพ้นความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน

โบชัวร์ การนมัสการศีลมหาสนิท แนะนำ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถการสวดภาวนาต่อหน้าศีลมหาสนิทได้อย่างเรียบง่าย

 

ประกาศเรื่อง ครูคำสอน และการตอบแทน

หลักสูตรคริสตศาสนธรรม (คำสอน)

 

เอกสารด้านการสอนคำสอนของพระศาสนจักร

คู่มือศีลอภัยบาป

 

คำสอนด้านสังคม “การปราบคอร์รัปชั่น”

 

บทภาวนาของมวลชน วันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม

 

หนังสือ  คู่มือครูคำสอน (GIUDE FOR CATECHISTS)

 

แนวปฏิบัติครูคำสอนของระดับชาติ และของเชียงใหม่

 

เอกสารข้อคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกกับยาเสพติด/ยาเสพติด/วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

บทภาวนาเพื่อซีนอต

 

 

 

 

 

                                

 

  อ่านทั้งหมด

ปี 2021

มกราคม 2021

กุมภาพันธ์ 2021

มีนาคม 2021

เมษายน 2021

พฤษภาคม 2021

มิถุนายน 2021

 

ภราดรภาพของมนุษยชาติ
(เวลา 1.35 นาที)

สำหรับผู้หญิงที่ตกเป็น
เหยื่อความรุนแรง
(เวลา 1.24 นาที)

"ศีลแห่งารคืนดี
(1.26 นาที)

 

โลกแห่งเงิน
(1.155 นาที)

ความงดงามของการแต่งงาน
(1.53 นาที)

 

 

 

 

 

 

กรกฎาคม 2021

สิงหาคม 2021

กันยายน 2021

ตุลาคม 2021

พฤศจิกายน 2021

ธันวาคม 2021

มิตรภาพทางสังคม
(1.55 นาที)

พระศาสนจักรบนหนทาง
(2.09 นาที)

ชีวิตที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
(1.58 นาที)

ศิษย์ธรรมทูต
(1.58 นาที)

ผู้ที่ทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้า(พากย์ไทย 1.55 นาที)

บรรดาครูคำสอน
(1.59 นาที)

 

 

 

 

 

 

ปี 2022

มกราคม 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การกีดกันและการเบียดเบียน
ทางศาสนา (1.50 นาที)

 

 

 

 

 

วีดีทัศน์ที่ทำในปี 2019-2021

เจตนาอธิฐาน
ของโป๊ปฟรังซิส ธันวาคม 2021  :
บรรดาครูคำสอน (1.59 นาที)

คำอธิษฐานฯ วันคนจนโลก ครั้งที่ 5
(พากย์ไทย 3.18 นาที)

ความรักในครอบครัว : การอบรมสั่งสอนบุตร (พากย์ไทย 5.36 นาที)

โป๊ปฟรังซิส ข้อตกลงร่วมกัน
เรื่องการศึกษา
(1.17 นาที)

 

 

 

 

 

โป๊ปฟรังซิส  7 ข้อตกลงร่วมกันเรื่องการศึกษา พากย์ไทย
(2.29 นาที)

วันสากลเพื่อคนยากจน (1.28 นาที)
พากย์ไทย
พากย์-ซับไทย
 

เพศ เป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องมีขอบเขต
(พากย์ไทย 11.43 นาที)

เพลงสดุดีที่ 91 "บทภาวนาขอความคุ้มครองจากพระเจ้า"
(3.20 นาที)

5 ข้อคิดสำคัญในสมณสาส์น
"ทุกคนพี่น้องกัน"
Fratelli Tutti
(5 นาที)

 

 

 

 

 

สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา
ตอน “บทนำของสมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา" (หน้า 6-10)
(เวลา 8.30 นาที)
 

สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา
ตอน “ท่านเป็นบิดาผู้กล้าหาญและสร้างสรรค์” (หน้า 27-32) (เวลา10.35 นาที)

สมณลิขิต Patris Corde
ตอน “ท่านเป็นบิดาที่ทำงาน” หน้า 41-42 (4.13 นาที)

สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา
ตอน “บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง”
(หน้า 43-48)
(เวลา 8 นาที)

สมณลิขิต ด้วยหัวใจของบิดา
ตอน “บทสรุปและบทภาวนา” ของสมณลิขิตด้วยหัวใจของบิดา (เวลา 4 นาที)

 

 

 

 

  ดูทั้งหมด

 

 

 

 

- ศีลศักดิ์สิทธิ์

- ศีลล้างบาป

- ศีลกำลัง

- ศีลอภัยบาป

- ศีลมหาสนิท

- ศีลเจิมคนผู้ป่วย

- ศีลบวช

- ศีลสมรส

- พระเยซูเจ้าคือใคร

- พระศาสนจักรสมัยแรกเริ่ม

- ประชากรของพระเจ้า

- ประวัติพระศาสนจักร

- การดำรงชีวิตทางศีลธรรมของคริสตชน

- ความยุติธรรมในสังคม

- ศักดิ์ศรีของชีวิต

- พระพรอันยิ่งใหญ่

 

 

 

 

หนังสือชุดชีวิตคริสตัง

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ฉบับใหม่

 

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา

 

 

ชุดชีวิตคริสตัง และ แผนการจัดการเรียนรู้ชุดชีวิตคริสตังป.1-ม.3 โดย.. แผนกคริสตศาสนธรรม สภาสังฆราช click
(
รายละเอียด) (ใบสั่งซื้อ)

 

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่ เกี่ยวกับอะไร?
- เอกสารนี้มีโครงสร้างอย่างไร?
คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนฉบับใหม่ นี้พัฒนาการเดินทางของการสอนคำสอนภายใต้ความเป็นอันดับหนึ่งของการประกาศพระวรสาร แบ่งออกเป็น 3 ภาค....

 

หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา ป.1-ม.6 พร้อมกับคู่มือการจัดการเรียนรู้คริสต์ศาสนา โดยศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี

 

 

 

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์

 

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน

 

 

บทเรียนพระคัมภีร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อ “ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาพระคัมภีร์  ในระบบโรงเรียน  หรือเขตวัด อย่างเป็นระบบมากขึ้น” (รายละเอียด)

 

รวมแผนการสอนคำสอนจันท์ ป.1-ป.6
โดย... ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี

 

หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน  ป.1-4
หนังสือคำสอนโดย..คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 

 

 

 

 

หนังสือพระองค์ทรงให้อภัย

 

คำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน
(รวมเล่ม)

 

คู่มือการศึกษา YOUCAT

 

 

ในหนังสือเล่มนี้ เราจะพบสิ่งที่จำเป็นในการทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงศีลศักดิ์สิทธ์แห่งการให้อภัย และเพื่อทำให้เรามีความลึกซึ้งมากขึ้น ในขณะเดียวกันทำให้มีความรรื่นเริงและสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในกลุ่มเพื่อนและกับครูคำสอน และจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละบทเรียน หนังสือเล่มนี้มี 30 บทและมีเสนอพิธี 3 อย่างเพื่อช่วยให้เด็กๆ ผู้ปกครองและสัตบุรุษในเขตวัด ตระหนักถึงความสำคัญของศีลอภัยบาป และพระเมตตายิ่งขึ้น เพื่อเราจะได้เป็นธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม  ต่อผู้อื่นต่อไป(ราคาเล่มละ 60 บาท) ใบสั่งซื้อหนังสือ

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม และคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดแปลหนังสือคำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน (Youth Catechism - YOUCAT) เราจึงจัดพิมพ์รวมเล่มขนาด A5 ปกแข็ง เย็บกี่ ริบบิ้นสำหรับคั่นห น้าหนังสือ หนา 347 หน้า ราคาเล่มละ 250 บาทเท่านั้น
 

 

คู่มือการศึกษานี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเปิดYOUCATจากหน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้าย คำถามที่เป็นการตรวจสอบและแบบฝึกหัดที่กระตุ้นความคิดจะช่วยให้ท่านอ่านYOUCATด้วยความเข้าใจและความชื่นชมยินดี เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงรักท่านและมีแผนการสำหรับความสุขของท่าน (ดาวน์โหลดไฟล์pdf   ตัวอย่างบทที่ 1-10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียนพิเศษ : การตอบรับสถานการณ์ไวรัสโควิด 19

 

แนะนำหนังสือ YouCat for Kids ภาษาไทย

 

พระคัมภีร์ไปรษณีย์ : ภาคปัญจบรรพ

 

 

บทเรียนนี้คุณครูสามารถนำไปสอนให้เด็กๆได้รู้จักและปกป้องตนเองจากการรับและการถ่ายทอด ไวรัสโควิด19 เพื่อจะหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น
บทเรียนสำหรับเด็ก   สำหรับคุณครู

 

ครอบครัวต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะดําเนินชีวิตในความเชื่อด้วยกัน ซึ่งบิดามารดา และผู้อาวุโส ถ่ายทอดความเชื่อ วัฒนธรรม เป็นแบบอย่าง เพาะบ่มและอบรมกระแสเรียกแก่บุตรหลาน” ....

 

ขอเชิญสมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์ “ภาคปัญจบรรพ” เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาพระคัมภร์ส่วนตัว รายละเอียด...

ดูทั้งหมด 

 

 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (ศูนย์ซีซี)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่

CATECHIST MAGZINE

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานี

South-East Asia Bible link

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

วาติกัน VATICAN

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมในประเทศไทย

 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมท่าแร่-หนองแสง